Kristaller

Om kristaller

Kristaller är goda omvandlare och förstärkare av kraft, och de hjälper till att samla och fokusera de energier som påverkar kroppens olika sensorer. Olika sorters kristaller kan rikta specifika energier, även på mycket subtila nivåer, t ex subtila energier som hela tiden strömmar genom kroppens energifält.

Den konstanta inneboende frekvensen hos kristaller hjälper till att ge stadga och att hålla samman vår kropps olika energier. Kristallernas frekvens skänker också harmoni till kroppens olika delar. Våra kroppar styrs av energiflöden och energifrekvenser och kristaller är idealiska redskap/instrument att arbeta med och påverka dessa energier i en positiv utveckling.

Kristaller är också en stor hjälp när man vill ta bort olika blockeringar, t ex en energiblockering som uppstått i kroppen.

Om kristaller

Inom den magiska traditionen har ädelstenar sedan mycket lång tid tillbaka ansetts äga speciella krafter och förmågor.

Kristallerna har genom tiderna blivit en symbol för en sanning som sinnet mottagit. Likaså har ädelstenar och kristaller ansetts vara en symbol för själen och anden.

Kristaller och mineraler används nu ofta vid behandling för att stödja en läkeprocess på olika nivåer; fysiskt och psykiskt, eteriskt och andligt.

Att använda kristaller och mineralers frekvens för att hela människor och djur, med psykiska eller fysiska problem, eller kombinationer av dessa är ett sätt att lyfta den påbörjade healingprocessen.

Många tidiga civilisationer har använt kristaller i sina ritualer och ceremonier. Dessa ”medicinska arbetsredskap” verkar intuitivt ha blivit igenkända, förstådda
och använda som effektiva healingredskap.

Frågor och svar

Dessa är speciella upplägg med ädelstenar som placeras på kroppen för att signifikant  höja vibrations frekvensen för den eteriska, mentala och fysiska kroppen.

Varje upplägg har en speciell vibration och mening, från att öppnas upp till kärlek eller kreativitet, till att få kontakt med sitt högre Jag, med Nya Jorden, änglariket,  den Tredje Droppen, det nya Universumet, eller själva Bortom.

Tusentals år av kunskap och erfarenhet ligger bakom skapelsen av Universell Vittids Healing.

Högt andligt utvecklade och Ljusväsen, “Utomjordingar”, har genom att övervaka Jordens utveckling genom tiderna sett att healing behövts på Jorden för den mänskliga rasen. Dessa spirituella varelser har skräddarsytt denna form av healing för människorna och såg att människorna själva kunde heala sig själv genom att öppna upp mot den Universella healing kraften.

Som en del av Universella Vittids Healingens tekniker, skapade man unika ädelstens upplägg. Dessa stenupplägg är skapade av högt utvecklade varelser. De gav dessa upplägg till oss via en av deras kontaktpersoner, Channie Cha från Sverige, så att vi kunde höja våran vibrations frekvens och förbereda våran övergång till den Nya Jorden på ett mera harmoniskt sätt.

De olika uppläggen erbjuder en möjlighet att heala på en väldigt djup och varande nivå samt att öppna upp möjligheten att genomgå livet med en mycket högre frekvens, vilket kan översättas med glädje, kärlek, ett positiv synsätt på livet och utveckling av intellektet.

De assisterar även vår kropp och intellekt till att grunda våran spirituella utveckling så att vi tillfullo kan manifestera våra gudomliga kroppar och mening.

Allting i vårt Universum har en vibration en slags välvillig resonans, vår vibration kan höjas med de starka vibrationerna från stenarna. Genom att placera stenar som samarbetar harmoniskt med varandra på våran kropp, kan vi inte bara påverka själva kroppen utan också våran aura,  psyket och den eteriska kroppen på en väldigt djup och positiv nivå.

Om våra energikroppar är ur balans, så kommer de att manifestera detta genom att visa på fysisk och psykisk obalans eller störning – sjukdom. De stenupplägg som finns kan hjälpa till att korrigera och heala dessa obalanser genom att lägga till rätt frekvenser.

Det finns en kosmisk energi som konstant “regnar” ner på våran Jord och allting som innehåller hela skalan av färger. När det träffar en speciell mineral så tar mineralen upp en del av “regnet” och den specifika färgen. Färgen den tar upp beror på mineralet: dvs. om det finns någon metall inblandad, atomvikten, råheten, kristallina formen, storlek, m.m.

Varje liten sten är fylld med sin specifika färgenergi. Ensam kan stenen avge sin individuella färg, men kombinerad med andra mineraler kommer färgerna att blandas till en gemensam färg och förstärka den effekt som stenarna har på oss. Kombinationerna är väldigt specifika och detta gör stenuppläggen väldigt unika.

Kristaller för helande, harmoni och personlig utveckling

Kristaller är en underbar gåva till oss från Moder Jord.
De har bildats djupt i jordens mörka inre men har en fantastisk förmåga att vara bärare av livskraft och ljus. Man ser kristaller som en “energibro” – en förmedlande länk mellan jord och himmel, den materiella världen och de andliga värdena.
“Crystals – the brain cells of Grandmother Earth” (indianskt talesätt).

När vi i stillhet tillåter oss att “lyssna” till kristallers energi kan vi lättare spegla vår egen innersta sanning, den renaste vibrationen i vårt väsen. Detta på grund av att kristaller har förmåga att fokusera och förstärka subtila signaler. Kristaller är kärleksfulla redskap i vår strävan efter helande och i vår personliga utveckling.

Kristallhealing är en av de kraftfullaste metoder vi har att rena auran och tillföra den mer ljus och färger. Därigenom ökar livskraften i människans subtila energifält Med hjälp av kristaller och stenar neutraliseras negativa laddningar, undertryckta känslor kan upplösas, varvid energi frigörs från blockerade områden och vi har skapat det utrymme där det friska och kraftfulla hos varje person kan börja växa och blomma. Kristallhealing balanserar kroppens komplicerade energisystem samt inleder en djupgående avslappning som löser upp stresstillstånd i kropp och sinne. Den hjälper även till att utveckla den intuitiva förmågan samt att stimulera kreativiteten.

I kristallhealing tjänstgör stenarna som kristalliserat ljus. De placeras på viktiga nerv- och energicentra på den fysiska kroppen eller runt denna i specifika formationer för att utnyttja de kraftfält som bildas av kristallfigurerna. Upplevelsen kan bli som ett skönt, avslappnande bad, där man kommer in i en känsla av djup harmoni och trygghet, en känsla av att ha kommit hem till sitt innersta själv. Somliga kan uppleva kristallhealing som en euforisk resa i andra dimensioner eller få insikter om sin vardagstillvaro och sin specifika uppgift som Människa här och nu.

Kristaller har även en viktig uppgift som symboler för att lättare kunna fokusera, förstärka och rikta den starka, skapande kraft som finns i vår medvetet riktade tanke.

Kristallmedicin

Kristallmedicin är en naturenlig healingmetod med helhetssyn på människan som energivarelse. Den utgår från Quantmedicinska principer. Vi uppfattar livsenergin inom och runt omkring oss som bestående av olika energifrekvenser och ser på människan som en del av helheten i Universum.
Kristallmedicin har till uppgift att hela och stärka människans energisystem med hjälp av kristallers och stenars helande frekvenser. Kristallmedicin är friskvård – en “non-intrusive” behandlingsmetod – som är varsam och samtidigt kraftfull. Numera vet vi att friskvård är det mest meningsfulla och skonsamma sättet att behandla människor. Vi kan ofta förhindra att allvarliga symptom uppkommer genom att vara lyhörda och redan tidigt lyssna till kroppens varningssignaler. Vilka företeelser i vår omgivning ökar vår livskraft och glädje – vilka tär på vår livsenergi och gör oss sjuka? Var finns riskerna i vårt dagliga liv – vad kan vi själva göra för att hålla oss friska och harmoniska? Kristallmedicin kan bli ett redskap i var mans hand. Den kan brukas såväl i egenvård som i terapisituationer med andra personer.

I människokroppen finns ett inbyggt självläkande system som har till uppgift att reparera de skador som uppkommer i energifältet eller i den fysiska kroppen. Stenarnas frekvenser kan utnyttjas till att ge energisystemet just de impulser som behövs för att läkningsprocessen ska aktiveras och bli effektivare, så att balansen kan återställas i kropp och sinne. Allt i kroppen är sammanhållet av ett “levande matrix” bl.a. i form av flytande kristaller. Den har till uppgift att fördela energin i kroppen.
“Kroppen som helhet vet inte om att den består av olika delar”.

Kristaller kan även hjälpa oss att lättare komma åt dold information i form av obearbetade kroppsminnen, s.k. “frusna känslor”. Dessa kan då bearbetas och därmed frigörs mer energiresurser i det dagliga livet. Kristaller och stenar har även en viktig roll som symboler och därmed blir de till bra stöd för våra målinriktade tankar. Vi vet ju numera att tankeenergin har mycket stor påverkan på vårt välbefinnande och vår hälsa. Helst önskar vi väl alla att vi ständigt kunde umgås med tankar om förlåtelse, tacksamhet, ljus och kärlek för att känna harmoni, välbefinnande och glädje.

“Kristaller växer i en matematiskt mycket exakt spiral. Allt levande uppvisar liknande förhållanden inklusive DNA-molekylen i människans celler. Detta tycks vara självaste nyckeln till den livskraft som genomströmmar all levande materia. En av funktionerna i helande-processen är att återställa den ursprungliga ordningen i patientens energifält genom att använda sig av en stark och harmonisk vibration som frigör störningen och för ett ögonblick återställer vitaliteten i personens eget energifält – cellen minns det naturliga hälsotillståndet och helandeprocessen har startat”. (ur The Crystal Sourcebook).

Symbolik

Symbol, av grekiska symbolon – “tecken”. En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap.

Stenen, den vi plockar på stranden, påminner oss om något evigt, något som funnits längre än oss själva och som kommer att överleva oss. Det ger oss en känsla av trygghet samtidigt som vi får känna oändlighetens vingslag snudda vid våra axlar. Med en kär sten i handen kan man uppleva att allting är på sin rätta plats i rätt stund! Inte konstigt att vi är så många som älskar att plocka och titta på stenar när vi vandrar utmed sommarstränderna.

Kristaller och stenar är symboler för olika aspekter hos psyket.

T.ex. det kristalliserade sinnet, det enkla, klara och genomlysta sinnet är något som vi eftersträvar och bergkristallerna är väl en underbar symbol för den aspekten hos oss människor.

Andra exempel på hur de olika ädelstenarna har fått symbolisera mänskliga krafter är ordet “diamant” kommer från grekiska, adamas (αδάμας), som betyder oövervinnelig, “akvamarin” som påminner oss om havet och vattnet eller “rosenkvarts” som leder oss via rosen och rosendoften till hjärtat … Detta är bara några exempel, listan kan göras lång.

Till denna typ av symbolik som stenarna fått manifestera kommer symboliken hos färger. “Grönt är skönt”, “att se rött” eller “to be in the blue” är uttryck som använder färgerna som symboler för mänskliga tillstånd.

Även djur får symbolisera mänskliga egenskaper – räven som är listig, tigern kraftfull och snigeln … ja du vet ju själv!

När vi arbetar med kristallhealing är det inte ovanligt att människor får drömmar, inre bilder och visioner. Dessa är oftast symboliska och berättar saker om vårt inre. Saker som vårt psyke inte vill eller kan förmedla i andra former.

Det är viktigt att handskas varsamt med vårt inre symboliska språk. Det är heligt. Olika individer kan låta samma sak symbolisera olika aspekter. Våra symboler är personliga och starka tecken för vår livskraft och glädje. Symbolerna talar direkt till det inre och kan väcka minnen, ge oss nya upplevelser och hjälpa oss att bearbeta vårt förflutna.

Det är också viktigt att inte övertolka eller låta verkligheten vara symbol för något inre utan skilja på när vårt inre vill kommunicera något och när verkligheten är som den är.

Regnbågshealing

Genom att på ett varsamt sätt kombinera kristaller som läggs på kroppen, i kombination med djupt avslappning, och genom att lyssna till mjuk och vilsam musik i hörlurar kan läkning och helande starta, och samtidigt initiera en inre läkning.